banner
banner
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky spoločnosti RK TRADE SLOVAKIA, s.r.o.

 

 

        Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočni právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

      Objednávka 

 

1.     Spotrebitež objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.medictrade.eu  písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), telefonicky.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diažku.

2.     Pri každej objednávke musí spotrebitež uvies meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatež aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzahu medzi predávajúcim a spotrebitežom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.     Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzah medzi predávajúcim a spotrebitežom.

4.     Spotrebitež má právo stornova objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebitežom, t.j v deň, kedy je spotrebitežovi doručený potvrdzujúci email. Objednávku je možné stornova výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebitežovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložitežného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.  

  

I.                   Dodacie lehoty

 

1.     Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebitežovi pri overovaní objednávky.

Tovar, ktorý je skladom Vám v prípade jeho zaslania kuriérom alebo poštou expedujeme do 24 hodín od potvrdenia objednávky v pracovných dňoch na akúkožvek adresu v SR, ak bola objednávka prijatá do 15:00 hod. toho istého dňa.

Tovar, ktorý skladom nie je alebo objednávka bola prijatá po 15:00 hod., expedujeme obvykle nasledujúci pracovný deň, prípadne podža dostupnosti tovaru od dodávateža.

V prípade dlhšej dodacej lehoty Vás budeme o presnom dátume expedície tovaru informova najbližší pracovný deň telefonicky, resp. emailom.

2.      Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže by dodacia lehota dlhšia. 

 

II.                Cena, platobné podmienky a prepravné

 

1.     Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podlieha zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2.     Spotrebitež uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Bankovým prevodom s platbou po doručení tovaru - platí výhradne len pre zdravotnícke zariadenia. Zdravotníckym zariadeniam poskytujeme splatnos faktúry 14 dní.

3.     Pri odovzdávaní produktu platí spotrebitež cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.     Zásielky odosielame kuriérom (špedičná spoločnos RE-MAX A GEIS PARCEL). Cena prepravy je 5 EUR s DPH. 

5.     Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebitežovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebitežovi lacnejší variant dopravy.

 

III.             Preberanie tovaru

 

1.     Spotrebitež sa zaväzuje prevzia tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.     Pri preberaní produktu je spotrebitež povinný skontrolova fyzickú neporušenos a kompletnos zásielky. Pokiaž je zásielka viditežne poškodená a zničená, spotrebitež je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktova predávajúceho a so zasielatežskou spoločnosou spísa Zápis o škode na zásielke. Akékožvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.     Spotrebitež nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diažku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteža, ktorý má produkt v držbe, má spotrebitež všetky povinnosti uschovateža veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschova a označi ich tak, aby boli za každých okolností identifikovatežné ako produkt predávajúceho.

4.     Predávajúci je oprávnený požadova splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohžadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteža.

5.     Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteža momentom prevzatia spotrebitežom alebo jeho splnomocnencom.

 

IV.              Odstúpenie od zmluvy

 

Máte právo odstúpi od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenie dôvodu do 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia posledného dielca / tovaru k Vám alebo Vami určenej tretej osobe.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to napríklad pomocou vzorového dokumentu, ktorý ste obdržali spolu s tovarom, alebo ktorý si môžete stiahnu z našej stránky. Informova nás môžete prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

RK Trade Slovakia, s.r.o. so sídlom Komenského 43, 04001 Košice, tel.: +421915474825, e-mail: info @ medictrade.eu, 

                                                                                                                                             

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy a doručení kompletného tovaru Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, hlavne kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní spôsobom, aký ste si vybrali pri odstúpení od zmluvy.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru spä na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru spä podža toho, čo nastane skôr.

 

3.Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Tovar, od ktorého chcete odstúpi nám zašlite na adresu:

RK Trade Slovakia, s.r.o. so sídlom Komenského 43, 04001 Košice,  tel.: +421915474825, e-mail: info @ medictrade.eu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete spä pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Prosím berte na vedomie, že podža §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteža pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpi od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebitež tento tovar rozbalil alebo  mu bol elektronickým spôsobom sprístupnený.

     

   Predávajúci si vyhradzuje právo zruši objednávku (odstúpi od zmluvy) alebo jej čas ak:

a)      produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrába

b)      zmenila sa cena dodávateža produktu

c)      vystavená cena produktu bola chybná

 

V.                 Záruka a servis

 

V. Záruka a servis

 

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebitež obdrží pri kúpe produktu. Záruku poskytujeme zhodnú so zárukou od výrobcu. Záručným listom je faktúra, resp. dodací list.

 2. Vo všeobecnosti, pokiaž v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebitežských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebitežom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitežskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikatežskej činnosti. Reklamova je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebitež povinný doruči (pokiaž to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebitež riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteža alebo osoby, ktorá spotrebitežovi montហvykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebitežovi telefonicky oznámi predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebitežovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 

 

VI. Ochrana osobných údajov

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s účinnosou od 25.5.2018 (ďalej ako nový zákon).

Súčasou týchto Zásad ochrany osobných údajov sú aj Cookie pravidlá.

 

Dotknutou osobou sa v tomto prípade rozumie:

 a) fyzická osoba, ktorá vykonala registráciu prostredníctvom registračného formulára,

 b) fyzická osoba, ktorá sa prihlásila do internetového obchodu,

 c) fyzická osoba, ktorá vykonala nákup,

 d) fyzická osoba, ktorá sa prihlásila na odber marketingových informácii.

 

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa vyžaduje, aby dotknutá osoba v zmysle §15, odsek (1) nového zákona vykonaním registrácie, prihlásením,  nákupom alebo prihlásením sa na odber marketingových informácii bola fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku. Ak má dotknutá osoba menej, ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas poskytol alebo schválil jej zákonný zástupca.

 

Prevádzkovatežom v zmysle  nového zákona §5, odsek (o) sa rozumie:

RK Trade Slovakia, s.r.o.,  zapísaná v živnostenskom / obchodnom registri číslo xy

Komenského 43

04001 Košice

Slovenská republika

IČO: 44839448

Tel.: +421915474825

E-mail: info @ medictrade.eu

http://www.medictrade.eu/

(ďalej ako prevádzkovatež)

 

Osobnými údajmi v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú osobnými údajmi údaje, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú fyzickú osobu, hlavne na základe všeobecne použitežného identifikátora, iného identifikátora alebo online identifikátora.

 

Prevádzkovatež spracúva tieto osobné údaje:

Osobné údaje

Objednávkový a reklamačný formulár

Registrácia

Prihlásenie

Newsletter

Meno a priezvisko, titul

Áno

Áno

Nie

Nie

Celá adresa, mesto a PSČ

Áno

Áno

Nie

Nie

Štát

Áno

Áno

Nie

Nie

Telefón

Áno

Áno

Nie

Nie

E-mailová adresa

Áno

Áno

Áno

Áno

IP adresa

Áno

Nie

Áno

Áno

Kategória osobných údajov

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Kategória dotknutých osôb

Zákazníci, zamestnanci odberatežov

Zákazníci, zamestnanci odberatežov

Zákazníci, zamestnanci odberatežov

Zákazníci, zamestnanci odberatežov

Účel spracúvania

Plnenie zo zmluvy

Registrácia zákazníka, evidencia

Zabezpečenie prihlásenia

Zasielanie marketingových informácii

Právny základ

§ 13, odsek 1, písmeno b)

§ 13, odsek 1, písmeno a)

§ 13, odsek 1, písmeno a)

§ 13, odsek 1, písmeno a)

Súhlas dotknutej osoby

Nevyžaduje sa

áno

áno

Áno

Doba spracúvania

10 rokov

Do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Do zrušenia súhlasu zo strany dotknutej osoby

Kategória príjemcov

Slovenská pošta, a.s., Iný oprávnený subjekt

Iný oprávnený subjekt

Iný oprávnený subjekt

Iný oprávnený subjekt

Označenie tretej krajiny

Prenos sa neuskutočňuje

Prenos sa neuskutočňuje

Prenos sa neuskutočňuje

Prenos sa neuskutočňuje

 

Zákonnos a právny základ spracúvania

Spracúvania osobných údajov v objednávkovom formulári je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno b) nového zákona -  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Spracúvania osobných údajov v reklamačnom formulári je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno b) nového zákona -  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov v registračnom formulári  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním registrácie.

Spracúvanie osobných údajov v prihlasovacom formulári a počas prihlásenia  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vykonaním prihlásenia.

Spracúvanie osobných údajov v newslettri  je realizované na základe právneho základu § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Súhlas dotknutej osoby je vyjadrený vložením e-mailovej adresy do newslettra.

 

Ďalšie údaje, ktoré spracúvame v súvislosti s Vami:

Registračný formulár

Dátum a čas registrácie,  šifrované heslo, kód lyoness (ak bol poskytnutý), iban a bic (ak boli poskytnutie), dodacia adresa (ak bola poskytnutá), IP adresa (anonymizovaná)

Prihlasovací formulár

Vo vzahu k zabezpečenému prihláseniu

Dátum a čas posledného prihlásenia / aktivity, prihlasovacie meno, IP adresa prihlásenia

 

Vo vzahu k logom

Dátum a čas prihlásenia, prihlasovacie meno, IP adresa prihlásenia (anonymizovaná)

 

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo kedykožvek odvola súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnos spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvola rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

Dotknutá osoba má ďalej právo požadova od prevádzkovateža prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo o právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o právo namieta spracúvanie osobných údajov, ako aj o právo na prenosnos osobných údajov.

 

Spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateža sa riadi:

Zásada zákonnosti (§ 6 nového zákona)

Osobné údaje možno spracúva len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

 

Zásada obmedzenia účelu  (§ 7 nového zákona)

Osobné údaje sa môžu získava len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúva spôsobom, ktorý nie je zlučitežný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podža § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučitežné s pôvodným účelom.

 

Zásada minimalizácie osobných údajov  (§ 8 nového zákona)

Spracúvané osobné údaje musia by primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

 

Zásada správnosti  (§ 9 nového zákona)

Spracúvané osobné údaje musia by správne a podža potreby aktualizované; musia sa prija primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hžadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

 

Zásada minimalizácie uchovávania  (§ 10 nového zákona)

Osobné údaje musia by uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchováva dlhšie, ak sa majú spracúva výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podža § 78 ods. 8.

 

Zásada integrity a dôvernosti  (§ 11 nového zákona)

Osobné údaje musia by spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnos osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 

Zásada zodpovednosti  (§ 12 nového zákona)

Prevádzkovatež je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukáza.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovatež poskytuje osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, mesto, štát, telefonický kontakt, e-mailový kontakt tretím stranám za účelom plnenia zmluvy – doručenia tovaru a služieb – kuriérske a doručovatežské spoločnosti, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam kuriérskych a doručovatežských spoločností:

GEIS PARCEL

REMAX

 

 

Zodpovedná osoba u prevádzkovateža od 25.05.2018

Meno, priezvisko: MGr. Roman Kanka

Email: info @ medictrade.eu

Korešpondenčná adresa: Komenského 43, 04001 Košice, Slovenská republika

 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

 

 1. Predávajúci má právo podža charakteru objednaných produktov vyzva spotrebiteža k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hžadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebitež kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaž spotrebitež už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená spä, pokiaž sa nedohodnú inak.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteža. Spotrebitež má právo pri takto upravených cenách objednávku stornova.

 3. Spotrebitež prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 4. Bez ohžadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebitežovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzahov medzi predávajúcim a spotrebitežom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútitežné, a to celkom alebo čiastočne, platnos a vynútitežnos ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 6. Práva spotrebiteža vo vzahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteža č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteža pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 7. Právne vzahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 8. Predávajúci a spotrebitež sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diažku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 9. Obrázky v e-shope môžu by v niektorých prípadoch ilustračné.VÍTA VÁS ASISTENT VYHźADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobrazi porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obžúbené položky.
Zobrazi obžúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupova Pokračova do košíka